Wykład on-line z praktykiem

Szanowni Studenci,

w ramach najbliższego wykładu z praktykiem (08.04.22, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „Efektywność zarządzania firmą w praktyce”, poprowadzi go Pan Zdzisław Karwowski, Prezes Zarządu BIT S.A..

O PRELEGENCIE

Zdzisław Karwowski, Prezes Zarządu BIT S.A.

Zdzisław Karwowski ukończył MBA executive w Collegium Humanum w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Menadżerskie Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, z którą cały czas współpracuje przy kształceniu kadr czy rozwoju nowych technologii. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już w trakcie studiów i zaraz po nich, pracując w branży ICT mocno związanej, w tamtych czasach, z Telekomunikacją Polską. Poczynając od stanowisk specjalisty, kierownika budował systemy dostępowe w całym kraju, zdobywając przy tym doświadczenie i uprawnienia do kierowania w branżach telekomunikacyjnych. Wraz z rozwojem technologii w Polsce, związał się równolegle z branżami IT i Rozwiązań Specjalnych, rozwijając dedykowane produkty i realizując projekty na rzecz Administracji Państwowej o zasięgu regionalnym, krajowym i zagranicznym. Pełnił funkcje Dyrektora, Członka Zarządu oraz Doradcy Zarządu. Jest współzałożycielem BIT S.A. – integratora technologii, działającego w wyżej wymienionych branżach, gdzie od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu. Działa w Podlaskiej Izbie Przemysłowo Handlowej a także jest aktywnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

Opis Firmy BIT S.A.

BIT S.A. – integrator technologiczny działający w trzech obszarach: Bezpieczeństwa, Teleinformatyki oraz Informatyki. Firma integruje systemy do zastosowań stacjonarnych i mobilnych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na trzech poziomach: informacyjnym, osobistym oraz narodowym.
Spółka realizowała między innymi projekty takie jak wykonanie: pojazdów specjalnych, rozwiązań kamuflowanych i obserwacyjnych, systemów monitoringu miejskiego i ochrony obiektowej, sieci przewodowych i bezprzewodowych. Ponadto firma wydała produkty dedykowane dla administracji samorządowej: aplikację miejską Lupe oraz własny CMS SmartSite. Wśród innych rozwiązań informatycznych szczególnie warto wspomnieć o dedykowanych produktach, gdzie bezpieczeństwo danych jest na pierwszym miejscu. BIT S.A. opracował autorskie systemy do zarządzania informacjami tajnymi oraz obiegiem dokumentów o wysokiej ważności. Status firmy jako zaufanego partnera w realizacji projektów, gdzie szczególnie istotna jest ochrona informacji, potwierdza Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oraz Poświadczenie Bezpieczeństwa Przemysłowego na poziomie NATO SECRET oraz UE SECRET.

Link do wydarzenia:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc5ZGU3YWItM2IzYi00ZTg3LWIyODEtZDFhYjIyYzgwNTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Data publikacji

08 kwietnia 2022 r.

Wykład on-line z praktykiem