STUDIA I STOPNIA

Głównym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest przekazanie Studentom wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub osiągnięcie sukcesu na poszczególnych szczeblach kierowniczych w różnorodnych przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i innych organizacjach nie nastawionych na zysk. Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje, które dają im szerokie możliwości wyboru ofert pracy i zapewniają właściwą realizację obowiązków zawodowych z zakresu: marketingu, sprzedaży, finansów, rachunkowości, realizacji polityki kadrowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

SYLWETKA ABSOLWENTA

Program studiów został opracowany w ten sposób, aby Uczelnię opuszczali absolwenci o wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania wraz z umiejętnościami zastosowania w pracy zawodowej bogatego zbioru metod i technik: organizatorskich, finansowych, marketingowych, kadrowych, logistycznych i innych, w zależności od wybranej przez siebie specjalności. Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, jak również do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent posiada szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia, które obejmują wszelkie przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne z różnorodnych branż i sektorów, jednostki administracji publicznej oraz inne organizacje non-profit. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im pracę w działach: sprzedaży, kadr, finansów i rachunkowości, marketingu oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów kierunku Zarządzanie przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:
• grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
• grupie zajęć podstawowych;
• grupie zajęć kierunkowych;
• grupie zajęć do wyboru;
• praktyka zawodowa.
Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć  podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.
Począwszy od II semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej przez siebie ścieżki kształcenia w ramach grupy zajęć do wyboru (Grupa A: Zarządzanie finansami i rachunkowość, Grupa B: Kadry i płace; Grupa C: Marketing i zarządzanie sprzedażą, Grupa D: Zarządzanie w administracji).
W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku Zarządzanie wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.
Istotnym elementem programu studiów są sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana będzie na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

Zarządzanie finansami i rachunkowość

Moduł zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę z zakresu: prawa gospodarczego, oceny projektów inwestycyjnych, bankowości, zarządzania ryzykiem czy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Celem modułu jest wykształcenie profesjonalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę o zarządzaniu finansami i rachunkowości, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci, kończąc ten moduł kształcenia, potrafią: posługiwać się narzędziami rachunkowymi oraz komputerowymi technikami wspomagającymi zarządzanie finansami, przygotować biznes plan, wdrażać i posługiwać się systemami rachunkowymi oraz dokumentami finansowymi.

Kadry i płace

Moduł zajęć jest skierowany do osób chcących pracować w działach HR, jak również do aktywnych zawodowo specjalistów z zakresu kadr i płac, którzy pragną doskonalić swoje kompetencje. Program modułu jest skoncentrowany na praktycznych aspektach zarządzania z zakresu polityki kadrowej oraz przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych. Dzięki temu studenci otrzymują aktualną wiedzę i umiejętności z obszarów: prawa pracy, motywowania, oceniania pracowników, wartościowania pracy i budowania systemów wynagrodzeń, naliczania obciążeń podatkowych i składek ZUS, zastosowania systemów informatycznych w praktyce kadrowo-płacowej, a także psychologii w zarządzaniu.

Marketing i zarządzanie sprzedażą

Moduł zajęć przygotowuje do pracy w branży handlowej oraz w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Absolwenci są przygotowywani do pełnienia funkcji zarządczych w zakresie zarządzania sprzedażą lub działem marketingu, jak również pełnienia funkcji doradczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu tego modułu studenci pracują zwykle jako: dyrektor działu handlu, menedżer sprzedaży, menedżer obsługi klienta, kierownik dystrybucji, kierownik zespołu sprzedażowego, doradca/opiekun klienta, agent handlowy. Moduł zajęć jest wzbogacony o zajęcia z zakresu coachingu, które są prowadzone przez akredytowanego coacha.

Zarządzanie w administracji

Celem modułu zajęć jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, która wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności w procesie zarządzania rozwojem lokalnym oraz w sektorze administracji publicznej. Absolwenci tej specjalności znają podstawy prawne i ustrój administracji publicznej RP, rozumieją podstawowe problemy funkcjonowania współczesnej administracji, potrafią kształtować relacje między sferą publiczną i prywatną oraz efektywnie zarządzać przestrzenią publiczną i zasobami naturalnymi, a także uczestniczyć w formułowaniu strategii rozwoju miast, gmin i regionów. Moduł obejmuje również bardzo istotne kwestie przygotowania i zarządzania projektami oraz finansami jednostek samorządu terytorialnego.

Plik Rozmiar
pdf Harmonogram realizacji programu studiów kierunek Zarządzanie od r.ak. 2022/2023 - studia stacjonarne 0.27 MB
pdf Harmonogram realizacji programu studiów kierunek Zarządzanie od r.ak. 2022/2023 - studia niestacjonarne 0.28 MB