Od roku 1998/99 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku umożliwia swoim studentom odbycie części studiów w zagranicznej uczelni. Wyjazdy realizowane były w ramach programu Socrates/Erasmus, następnie Lifelong Learning Programme Erasmus, a obecnie studenci mogą wyjeżdżać na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+.

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus + jest Karta Uczelni Erasmusa, nadawana przez Komisję Europejską.

Celem Programu Erasmus+ jest poprawa jakości i zwiększenie przydatności kwalifikacji i umiejętności. Program Erasmus+ wspiera kraje w nim uczestniczące w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl

Głównym zadaniem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych poprzez:

 • wymianę studentów obejmującą wyjazdy na studia,
 • wyjazdy studentów na praktyki do zagranicznych przedsiębiorstw,
 • wymianę nauczycieli akademickich,
 • wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych,
 • przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów,
 • system zaliczania okresu studiów odbytych w innym kraju.

ERASMUS + BOGACTWO MOŻLIWOŚCI

Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Program Erasmus+ umożliwia studentom:

 • realizację części studiów w zagranicznej uczelni i międzynarodowym otoczeniu,
 • odbycie praktyk w zagranicznym przedsiębiorstwie,
 • doskonalenie znajomości języków obcych,
 • poznanie systemu kształcenia i metod nauczania w innych krajach,
 • nawiązanie nowych znajomości,
 • poznanie innych kultur i tradycji,
 • naukę samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS+ !

Studenci

WYJAZDY NA PRAKTYKI

Studenci WSFiZ mają możliwość wyjazdu na praktykę do organizacji znajdujących się w krajach objętym Programem Erasmus +.
Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Stypendium Programu przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu. Nie może być to wyjazd naukowo-badawczy ani dydaktyczny (związany z uczestnictwem w zajęciach).
Praktyka może stanowić część programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).
Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze godzin.

KTO MOŻE WYJECHAĆ?

Każdy student WSFiZ zarejestrowany na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych (z wyjątkiem studiów podyplomowych).
Student w momencie wyjazdu nie może przebywać na urlopie.
Student powinien ubiegać się o wyjazd na praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem jego studiów.
Wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów.

NA JAKI OKRES MOŻNA WYJECHAĆ ?

Każdy student ma możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (do okresu tego wlicza się okres już odbytych studiów/praktyk w ramach Programu Erasmus).

UWAGA!
Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich), niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia Erasmus na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na praktykę w programie Erasmus+!
Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.
Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do aplikowania o wyjazd na praktykę, którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów (w tym przypadku student musi aplikować o wyjazd i zostać zakwalifikowany na ostatnim roku studiów).

DO JAKICH IN STYTUCJI MOŻNA WYJECHAĆ NA PRAKTYKĘ?

Instytucje zapewniające praktyki muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie.
Praktyka może się odbywać w instytucjach posiadających osobowość prawną – przedsiębiorstwach, organizacjach, fundacjach, uczelniach, organizacjach non-profit, szpitalach, muzeach, biurach doradztwa personalnego i innych.
Praktyka nie może być realizowana w instytucjach UE, instytucjach zarządzających programami UE oraz placówkach dyplomatycznych kraju studenta.
Studenci samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa, w którym chcieliby odbyć praktyki.
W tym celu mogą korzystać z ofert umieszczanych na stronie ErasmusIntern https://erasmusintern.org/

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY WYJECHAĆ ?

Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie Erasmus powinni wypełnić formularz aplikacyjny i wraz z dodatkowymi dokumentami złożyć go w Dziale Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą WSFiZ w Białymstoku, pokój 23 B.

Terminy składania dokumentów:
I-do 20 kwietnia
II-do 20 października.

Formularz dostępny jest w Dziale Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz na stronie internetowej.

DODATKOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO FORMULARZA

 • CV w języku polskim i obcym (języku odbywania praktyk),
 •  list motywacyjny,
 • zaświadczenie o znajomości języka obcego, którym będzie się posługiwał student w trakcie praktyki,
 • dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie zawodowe i/lub aktywność studenta, działalność w życiu uczelni (nie jest to dokument obligatoryjny, ale brany pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym),
 • zdjęcie,
 • opinia Wydziałowego Koordynatora (dotycząca wyjazdu w konkretnym semestrze/roku)
 • pismo z instytucji przyjmującej na praktykę potwierdzające gotowość przyjęcia studenta w danym terminie.

Z formularzem aplikacyjnym oraz wszystkimi załącznikami student powinien udać się do dziekanatu w celu uzyskania wpisu informacji o średniej ocen, a następnie do Wydziałowego Koordynatora w celu uzyskania jego opinii i zgody na wyjazd.
Kwalifikacji studentów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów.

ILE WYNOSI STYPENDIUM ?

Wysokość stawek grantu na 1 miesiąc według grup krajów określają zasady programu Erasmus w konkursie na dany rok. Wysokość stawek dla danej umowy finansowej jest następnie zapisana w Zarządzeniu Rektora WSFiZ w Białymstoku w sprawie zasad finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus.

Stypendium Programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

WYJAZDY NA STUDIA

Program Erasmus+ umożliwia studentom wyjazd na część studiów za granicę, do wybranej uczelni partnerskiej.
Studia odbywane w uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

KTO MOŻE WYJECHAĆ?

Każdy student WSFiZ zarejestrowany na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych (z wyjątkiem studiów podyplomowych), który ukończył pierwszy rok studiów. Powinien on znać język, w którym są prowadzone zajęcia na wybranej uczelni partnerskiej WSFiZ na tyle, żeby móc w nich aktywnie uczestniczyć.
W zakwalifikowaniu się na wyjazd pomaga także wysoka średnia ocen. Ponadto preferowani są studenci biorący udział w życiu uczelni, pracach kół naukowych czy organizacji studenckich.
Student w momencie wyjazdu nie może przebywać na urlopie.

NA JAKI OKRES MOŻNA WYJECHAĆ ?

Każdy student ma możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (do okresu tego wlicza się okres już odbytych studiów/praktyk w ramach Programu Erasmus).
UWAGA!
Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich), niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu LLP-Erasmus na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w programie Erasmus+!
Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY WYJECHAĆ ?

Terminy składania dokumentów w przypadku ubiegania się o wyjazd na semestr zimowy – do 20 kwietnia w przypadku ubiegania się o wyjazd na semestr letni – do 20 października.

Studenci zainteresowani uczestnictwem w programie Erasmus powinni wypełnić formularz aplikacyjny i wraz z dodatkowymi dokumentami złożyć go w Dziale Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą WSFiZ w Białymstoku, pokój 23B.

Formularz dostępny jest w Dziale Dydaktyki, Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz na stronie internetowej.
DODATKOWE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO FORMULARZA

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia w uczelni partnerskiej,
 • zaświadczenia o dodatkowej działalności w życiu społecznym uczelni (np. udział w pracach organizacji studenckich, jeśli dotyczy-nie jest to dokument obligatoryjny, ale brany pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym),
 • zdjęcie,
 • opinia Wydziałowego Koordynatora (dotycząca wyjazdu w konkretnym semestrze/roku)
 • dokument potwierdzający przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania stypendium socjalnego (jeśli dotyczy).

Z formularzem aplikacyjnym oraz wszystkimi załącznikami student powinien udać się do dziekanatu w celu uzyskania wpisu informacji o średniej ocen, a następnie do Wydziałowego Koordynatora w celu uzyskania jego opinii i zgody na wyjazd.
Kwalifikacji studentów dokonuje Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów, zgodnie z zasadami rekrutacji i kwalifikacji studentów na wyjazdy w roku akademickim.

ILE WYNOSI STYPENDIUM ?

Wysokość stawek grantu na 1 miesiąc według grup krajów określają zasady programu Erasmus w konkursie na dany rok. Wysokość stawek dla danej umowy finansowej jest następnie zapisana w Zarządzeniu Rektora WSFiZ w Białymstoku w sprawie zasad finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus.

Stypendium Programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

Plik Rozmiar
pdf Erasmus policy statement 2014-2020 0.16 MB
pdf Erasmus Policy Statement 2021-2027 0.24 MB
pdf Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 1.76 MB
pdf Uczelnie partnerskie ERASMUS KA103 0.12 MB
pdf Zasady rekrutacji i kwalifikacji studentów 2021–2022 0.24 MB
pdf Zasady finansowania wyjazdów studentów 2021-2022 0.22 MB
pdf Aplikacja dla studentów wyjeżdżających na STUDIA 0.38 MB
pdf Aplikacja dla studentów wyjeżdżających na PRAKTYKI 0.41 MB
pdf Erasmus w uniwersytecie w Lizbonie 0.64 MB
pdf Erasmus w uniwersytecie na Malcie 0.33 MB
pdf Erasmus na praktykach w Barcelonie 0.29 MB
pdf Erasmus w uniwersytecie w Tampere 0.26 MB
pdf Erasmus na praktykach w Hiszpanii 0.09 MB
pdf Zarządzenie zasady rekrutacji i kwalifikacji studentów na wyjazdy Erasmus+ 2022 2023 0.24 MB